بایگانی نوشته‌ها


دسر

دسر

دسر که در فرهنگ آشپزی کشورهای سراسر جهان(گاهی به آن پی غذا یا پس غذا نیز میگویند)که معمولا در پایان یک وعده غذایی مصرف میشود.واژه دسر از واژه فرانسوی کهن(desservir)به معنی جمع کردن روی میز گرفته شده است.